GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN SANOMA ACCOUNT

1. TOEPASSING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 Toepassingsgebied

Sanoma Account is de dienst (hierna: Dienst) van Sanoma Media Netherlands B.V. (Kamer van Koophandel nummer 33133064, hierna: Sanoma), waarmee u als klant (hierna: Klant) kunt inloggen om gebruik te maken van de mobiele- en internetdiensten (hierna: Contentdiensten) van Sanoma en haar dochtervennootschappen. Middels de Dienst kunt u uw contactgegevens en abonnementen beheren. Sanoma gebruikt de Dienst voor de verwerking van persoonsgegevens en zal u middels de Dienst informatie verstrekken en u voorzien van aanbiedingen met betrekking tot de producten en diensten van Sanoma.

Gebruik van de Dienst vereist dat u zich aan deze gebruiksvoorwaarden (hierna: Gebruiksvoorwaarden) houdt. Door u bij Sanoma te registreren, accepteert u dat Sanoma de via de Dienst en de Contentdiensten verkregen data gebruikt voor productontwikkeling, het verbeteren van de persoonlijke gebruikerservaringen en voor reclame- en marketingdoeleinden, op een manier zoals beschreven in het privacy- en cookiebeleid. Als u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Dienst.

1.2 Van toepassing zijnde voorwaarden

Naast deze Gebruiksvoorwaarden, zijn voor elke Contentdienst afzonderlijk, de voorwaarden van die betreffende Contentdienst van toepassing. De op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden, de voorwaarden van de Contentdiensten en het privacy- en cookiebeleid van Sanoma zijn te lezen op de website van Sanoma en/of anders bij het gebruiken van de Dienst.

2. GEBRUIKSRECHT

Wanneer u zich bij de Dienst registreert en een account (hierna: Account) aanmaakt, dan krijgt u het recht om van de Dienst gebruik te maken overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden met betrekking tot de Dienst. U dient bij registratie de vereiste registratiegegevens te verstrekken (hierna: Klantgegevens), zodat u voor Sanoma identificeerbaar bent en zodat u een met een wachtwoord beveiligde, persoonlijke gebruikersnaam kunt kiezen om de Dienst te gebruiken. Bij registratie garandeert u dat u meerderjarig bent of dat u toestemming hebt van een ouder/verzorger om zich bij de Dienst te registreren en deze te gebruiken.

Sanoma behoudt zich het recht voor om u het gebruik van de Dienst te weigeren als u niet alle vereiste gegevens hebt verstrekt, als onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt of als u op een andere manier niet voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van toegang tot de Dienst.

U krijgt in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden een beperkt gebruiksrecht voor de Dienst. Ieder gebruik van de Dienst of de content die u middels de Dienst ter beschikking wordt gesteld (hierna: de Content) waarvoor u niet uitdrukkelijk middels deze Gebruikersvoorwaarden toestemming hebt gekregen, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Dienst of Content op een andere plaats of het plaatsen van deeplinks tussen de Dienst en enige andere internetpagina, is niet toegestaan.

Het is u niet toegestaan om de Dienst te gebruiken wanneer u de rechten van Sanoma of derden schendt, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht. U mag kennisgevingen die u middels de Dienst ontvangt delen op social media, maar verder is het u niet toegestaan om de Content of een deel ervan beschikbaar te stellen aan derden door verspreiding, publicatie of opslag of om kopieën te maken van de Content of een deel ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Sanoma. U hebt niet het recht om de Dienst of Content of een deel ervan om te vormen tot een andere publicatie of dienst.

De identificatiecodes die u van Sanoma in gebruik hebt gekregen (zoals gebruikersnamen en wachtwoorden) zijn persoonlijk en mag u niet aan derden geven of kenbaar maken. Als de identificatiecodes onrechtmatig in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om dit onmiddellijk aan Sanoma kenbaar te maken of aan de klantenservice van de Dienst. Totdat deze melding door u is gedaan, is Sanoma bevoegd om de kosten voor het gebruik van de Dienst aan u in rekening te brengen. Sanoma heeft het recht om uw Account met onmiddellijke ingang te sluiten als bekend is geworden dat de identificatiecodes in handen van derden zijn gekomen of zijn kwijtgeraakt. Sanoma is tevens bevoegd de identificatiecodes te wijzigen indien dit vereist is voor de levering van de Dienst of voor de bescherming van gegevens of indien dit wordt gevergd door gewijzigde regelgeving of van overheidswege of als er een andere dringende reden voor is. Sanoma kan onder omstandigheden de identificatiecodes ook op uw verzoek wijzigen; in dat geval is Sanoma bevoegd om hiervoor een vergoeding in rekening te brengen conform  het vaste tarief hiervoor.

U bent verantwoordelijk voor alle directe en indirecte kosten die het gebruik van de Dienst met zich meebrengt. U neemt de Dienst af en gebruikt die voor eigen rekening en risico. Tevens bent u verantwoordelijk voor de aanschaf, het onderhoud, de verbindingen, de software en de adequate bescherming van de benodigde apparatuur voor het gebruik van de Dienst.

Sanoma is gerechtigd om u de toegang tot uw Account tijdelijk of definitief te ontzeggen als u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden. Sanoma is ook gerechtigd om U de toegang tot het Account te ontzeggen als u de laatste achttien (18) maanden niet op uw Account hebt ingelogd. Er wordt naar gestreefd u van tevoren op de hoogte te stellen van de beëindiging van het recht op het gebruik van het Account.

3. LEVERING VAN DE DIENST

De Dienst is in principe vierentwintig (24) uur per dag beschikbaar, Sanoma heeft echter het recht de Dienst of een deel ervan tijdelijk buiten gebruik te stellen in verband met onderhoud, installatie, wijzigingen, openbare orde en veiligheid, overbelasting van het systeem of een andere, vergelijkbare reden.

Sanoma heeft het recht delen van de Dienst aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen en het beheer van de Dienst deels of helemaal te beëindigen.

Sanoma is uitsluitend verantwoordelijk voor Content die door haar zelf is geproduceerd. Sanoma is niet aansprakelijk voor Content van derden (met inbegrip van de links naar websites van derden) die middels de dienst ontsloten wordt. Sanoma heeft het recht om bepaalde Content via de Dienst te ontsluiten of juist de toegang tot die Content te blokkeren, als de Content volgens haar in strijd is met de wet of de goede zeden of schadelijk of nadelig is voor (de goede naam van) Sanoma, de Klant of een derde partij.

De Dienst en de via de Dienst ontsloten Content worden beschermd door de Auteurswet en internationale verdragen. Alle rechten ten aanzien van de Dienst, met inbegrip van het auteursrecht, liggen bij Sanoma of haar licentiegevers. Sanoma behoudt zich ten aanzien van de Dienst alle rechten voor, tenzij expliciet anders is vermeld. De rechten van de software liggen bij licentiegevers van Sanoma. Het is verboden Content of een deel ervan openbaar te maken, te publiceren, op te slaan of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming vooraf van Sanoma.

4. KLANTGEGEVENS

4.1. Persoonsgegevens

Sanoma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Dienst. De verwerking van persoonsgegevens door Sanoma geschiedt in overeenstemming met de geldende regelgeving waaronder de wet bescherming persoonsgegevens.  Het privacy- en cookiebeleid van Sanoma is van toepassing op de Dienst, en maakt integraal onderdeel uit van deze Gebruikersvoorwaarden.

Het privacy- en cookiebeleid is te vinden op de website van elke Contentdienst.

4.2 Cookies en andere digitale vingerafdrukken

Bij de Dienst en de Contentdiensten kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere vergelijkbare digitale vingerafdrukken op de manier zoals in het privacy- en cookiebeleidnader staat omschreven.

Sanoma verzamelt data over gebruikersgedrag via de Contentdiensten onder andere door gebruik te maken van gegevens van het Account, cookies en andere vergelijkbare technieken. De verzamelde data worden gebruikt voor klantgerichte levering van Contentdiensten door Sanoma, het zorgen voor probleemloze gebruikservaringen van de Klant, productontwikkeling en gerichte marketing en digitale reclame.

De Klant kan in “Mijn Account” de instellingen met betrekking tot het gebruik van de Sanoma Account wijzigen evenals de instellingen met betrekking tot het gebruik van de cookie gerelateerde gegevens ten behoeve van het tonen van gerichte digitale advertenties en marketing in het account.

5. REKENING EN BETALING

De klant kan de verschillende Contentdiensten betalen door middel van de op dat moment beschikbare betaalwijzen. De Klant kan bij het betalen van de Contentdiensten een creditcard bij het Account registreren en er tevens voor kiezen dat met die creditcard ook andere Contentdiensten kunnen worden betaald. De betaalgegevens met betrekking tot de betaling met de creditcard worden niet opgeslagen in het systeem van Sanoma, maar gaan naar derde partijen, die PCI-gecertificeerd zijn.

De betalingen moeten voor de uiterste betaaldatum van een bepaalde factuurperiode worden voldaan. Bij creditcardbetalingen moet de Klant zorgen voor voldoende dekking op zijn bankrekening, zodat het geld kan worden afgeschreven. Bij mobiele betalingen vinden de afschrijvingen plaats overeenkomstig de onderlinge afspraken tussen de operator en de abonnee.

Sanoma heeft het recht om de Dienst met onmiddellijke ingang te op te schorten of te beëindigen wanneer niet is betaald conform is overeengekomen. Voor een achterstallige betaling kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht en tevens eventuele incassokosten. Wanneer een achterstallige betaling ondanks een aanmaning nog niet wordt betaald, kan een incassobureau worden ingeschakeld en/of wordt de toegang tot de Content onmiddellijk beëindigd.

6. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Dienst wordt ”as is” geleverd. Sanoma geeft geen enkele directe of indirecte garanties voor de activiteiten of eigenschappen van de Dienst en garandeert niet dat de Dienst ononderbroken en/of foutloos werkt. Sanoma is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Dienst, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Sanoma of haar bedrijfsleiding.

De Dienst bevat banners en links naar externe internetpagina’s. Sanoma is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Dienst.

7. OVERIG

7.1. Geldigheid van de voorwaarden en het contract

Deze Gebruiksvoorwaarden treden per 22 juli 2015 in werking voor onbepaalde tijd. De overeenkomst aangaande het gebruik van de Dienst tussen Klant en Sanoma waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn, treedt in werking op het moment dat de Klant zijn Account in gebruik neemt. De overeenkomst kan onmiddellijk worden beëindigd wanneer een van de partijen tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Ondanks beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het eigendomsrecht, het auteursrecht, de aansprakelijkheid en de aansprakelijkheidsbeperking onverminderd van kracht. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een wanprestatie van de Klant, heeft Sanoma het recht om de Klant uit te sluiten van het gebruik van de Dienst.

7.2 Overheveling van het contract en het gebruiksrecht

De Klant is niet gerechtigd het gebruiksrecht met betrekking tot de Dienst aan een derde partij te geven of over te dragen. Sanoma heeft het recht de overeenkomst over te dragen aan een andere onderneming die deel uitmaakt van het Sanoma-concern of aan een niet tot het Sanoma concern behorende onderneming in het geval van een overgang van de onderneming, bij een reorganisatie of outsourcing. Via de Dienst zal melding worden gemaakt van een dergelijke overdracht.

7.3 Wijzigingen

Sanoma is Bevoegd de Content, de activiteiten en deze Gebruiksvoorwaarden behorend bij de Dienst eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht wanneer Sanoma daarover bericht op de website en/of applicatie die op de Dienst betrekking heeft en wanneer de voorwaarden een week op de Dienst te lezen zijn geweest.

Sanoma heeft tevens het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen in verband met wijzigingen in de wetgeving, valutakoersen, belastingen en andere overheidsbepalingen en vanwege onvoorziene, buiten de invloedssfeer van Sanoma vallende factoren. De wijzigingen worden onmiddellijk van kracht op het moment van publicatie.

7.4 Overmacht

De partijen zijn gevrijwaard van hun verplichtingen overeenkomstig het contract voor zover en zolang het niet nakomen van de contractverplichtingen te wijten is aan overmacht. Als reden voor deze vrijwaring geldt een abnormale gebeurtenis die het onmogelijk maakt zich aan het contract te houden, die na het sluiten van het contract plaatsvindt, die buiten de partijen om plaatsvindt en waarvan de effecten niet redelijkerwijs kunnen worden vermeden of gestopt. Een dergelijke gebeurtenis is bijvoorbeeld een oorlog, een opstand, een beslagname, een onderbreking van de energievoorziening, een sociaal conflict, brand, onweer of een ander natuurverschijnsel of een andere abnormale oorzaak die vergelijkbare effecten heeft en buiten de invloedssfeer van partijen ligt.

7.5 Toegepaste wetgeving en het oplossen van geschillen

Zijn of worden deze Gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Gebruikersvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruikersvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

7.6 Contactgegevens van Sanoma

Sanoma Media Netherlands B.V.,

Capellalaan 65,

2132 JL Hoofddorp,

Kamer van Koophandel nummer 33.13.30.64 te Amsterdam,

BTW nummer: NL002706660B01

Klantenservice website